01.02 Inclusió Social

Servei Inserció Social – Detecció i Tractament

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Servei de detecció, d'atenció i tractament social de persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, depenent de la Direcció d’Acció Social i Ciutadania. Les persones usuàries estan en estat inicial, avançat o consolidat de desestructuració social que viuen al carrer o bé que no disposen d’allotjament ni de recursos econòmics per poder-lo cobrir. El Servei està format per l'equip de professionals responsables d'assumir el procés global d'intervenció amb les persones sense sostre de Barcelona, des del nivell de detecció i intervenció al carrer de les problemàtiques que pateixen aquests usuaris fins al tractament personalitzat a través dels plans socials individualitzats i/o grupals de treball. Per aquest motiu l'equip està organitzat en dos serveis, un és el Servei d'Inserció Social de carrer/medi obert (SIS Detecció) i l'altre és el Servei d’Inserció Social de tractament (SIS Primera Acollida i SIS Tractament).

SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS