';

01 Acció social

Tots els projectes
01.01 Atenció persones en risc social
ESCOLA DE FAMÍLIA

Servei d'atenció, motivació, sensibilització i orientació educativa en la família, on es potencia de manera prioritària el desenvolupament de la funció parental respecte als aspectes educatius (hàbits i pautes), afectius (promoció i millora de la relació amb els fills/es ). L'Escola de Família forma part i complementa la xarxa d'atenció social, reforçant les intervencions cap a les famílies que es realitzen des dels serveis bàsics d'atenció social, amb una línia d'intervenció socioeducativa que intenta responsabilitzar la persona del seu propi procés de desenvolupament, alhora que pretén donar resposta a les necessitats i dèficits socioeducatius.
A PARTIR DEL CARRER

El Servei APC forma part de l'acció socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics territorials de l'Ajuntament de Barcelona, ​​per portar a l'espai públic, que és el mitjà obert de convivència i relació natural (carrers, places, via pública en general i altres espais públics de pas i d'accés lliure, de trobada i relació interpersonal) l'atenció de les necessitats socioeducatives d'adolescents i joves, entre 12 i 25 anys, en situació de conflicte o risc social per la naturalesa de les seves activitats o l'ús intensiu i / o inapropiat d'aquest espai públic, i per les seves actituds o aïllament social.
PROJECTE RADARS

Xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.
CENTRES OBERTS DE TERRASSA

Serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball amb xarxa i amb la comunitat. Està adreçat a infants de 5 a 16 anys, prioritàriament aquells infants amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys i que estan en situació de risc.
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I IDENTIFICACIÓ PRECOÇ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Campanya titulada A l’amor tot s’hi val? Adreçada a adolescents i joves del districte de Les Corts amb l’objecte de conèixer els aspectes bàsics que defineixen la violència de gènere en general i, de forma particular, sobre la que es dóna en les relacions sentimentals en l’adolescència i joventut; aprendre a identificar i detectar indicadors de violència de gènere; desenvolupar habilitats per afrontar els conflictes i conèixer els recursos existents al territori.
CENTRE OBERT TALLAFERRO

Servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desarrollo de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones. S'adrecen a nens i preadolescents d'entre 6 i 14 anys d'Arenys de Mar amb especial atenció a Aquells nens que, per Raons familiars o personals, necessiten d'una atenció individualitzada o estén derivats per l'equip dels Serveis Bàsics d'Atenció Social.
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

El Servei de Primera Acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça als serveis socials bàsic, ofereix informació i atenció a la ciutadania i permet rebre, estudiar i donar resposta en el moment a la seva demanda, si aquesta és d’informació i/o orientació. Davant d’altres tipus de demandes, pot fer una primera valoració i la corresponent derivació al servei adient, ja sigui del mateix Departament de Serveis Socials o altres departaments o serveis.
SERVEI DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN CARRER AMB MENORS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS

El Servei de Detecció i Intervenció al Carrer forma part d'un conjunt de serveis que presten diferent institucions en el marc del "Acord de Coordinació i compromís per millorar la resposta interinstitucional al problema social de la immigració de menors i joves indocumentats en situació de greu risc social ". Té com a missió oferir alternatives als menors immigrants i sense referents familiars que es troben al carrer, en situació de risc i desemparament a la ciutat de Barcelona, l'edat és inferior als 18 anys, facilitant l'accés als recursos d'atenció de la xarxa de serveis d'atenció. Es tracta de menors d'origen estranger, de països i cultures diferents, que generalment han emigrat sols i arriben de forma clandestina, i que han fet de la ciutat de Barcelona el seu lloc de residència habitual i no disposen de recursos propis ni vinculacions familiars.
DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL BESÒS-MARESME

Gestió del projecte d'educadors de carrer dins el programa "A Partir del Carrer" per als barris de Besòs-Maresme, per fer un treball en medi obert amb joves d'aquests barris. El Programa d'acció socioeducativa comporta el desenvolupament de projectes d'actuació específics en el territori on es desenvolupa, a partir de la identificació i anàlisi de les problemàtiques i necessitats d'adolescents i joves detectades al territori, aportant elements de millora en la pràctica socioeducativa gestionada des dels centres i reforçar l'acció social preventiva de caràcter grupal i comunitari en els territoris, en el marc de l'actuació dels serveis socials bàsics, segons priorització de l'Ajuntament.
HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN MARQUÉS DE CAMPO SAGRADO

Direcció tècnica i els serveis d'atenció personal i social dels Habitatges amb Serveis per a la Gent Gran. Un equipament social, compost per un conjunt d'habitatges amb estances d'ús comú que ofereix un servei d'acolliment alternatiu a persones grans autònomes que per circumstàncies socials i familiars s'han vist obligades a deixar la seva llar o no poden continuar vivint en l'habitatge habitual.
PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, formació i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat en els Districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc.
SUPORT PROGRAMA RESPIR

Servei d'assessorament al personal d'assistència sanitària que duen a terme el Programa Respir de la Diputació de Barcelona.
ESPAI DE GUARDERIA ENTRE MARES

Oferir un espai educatiu de guarderia dels nens i nenes en horari de matins, dirigit a famílies majoritàriament monoparentals amb dificultats econòmiques i / o en situació de risc social perquè les mares o pares puguin dedicar-se a la recerca de feina o iniciar algun tipus de formació ocupacional que els capaciti per al desenvolupament d'un lloc de treball.
SERVICIO SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO ABIERTO EN EL BARRIO DE LA BORDETA

Servei d'intervenció socioeducativa en medi obert al barri de La Bordeta dirigit a la població d'adolescents i joves del barri, que tenen l'espai públic com a lloc de trobada i relació o que realitzen activitats al barri.
RESIDÈNCIA MUNICIPAL PER A GENT GRAN FRANCESC LAYRET

Gestió integral i administració de la residència assistida i llar residència municipal com a servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències, i per a gent gran amb unes condicions mentals i / o socials que els impedeixin portar una vida independent.
RECURS DE SORTIDA DE LES PERSONES ATESES AL CENTRE D’ACOLLIDA I URGÈNCIES PER A LA VELLESA

Suport tècnic per a l'estudi, diagnòstic i tramitació del recurs de sortida de les persones ateses al Centre d'Acollida i Urgències per a la Vellesa (CAUV) que pertany al Servei d'Acollida i Urgències per a la Vellesa (SAUV).
SERVEI D’ATENCIÓ EDUCATIVA A ADOLESCENTS I JOVES QUE ABANDONEN PREMATURAMENT LA FORMACIÓ

Realitzar les accions necessàries per reduir l'abandonament prematur i reconduir a programes formatius (especialment CFGM), a joves de 16 a 18 anys que han deixat el sistema educatiu.
ÀPATS EN COMPANYIA

Servei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària de persones grans en situació de fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques: - Facilitar una alimentació adequada. - Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat.
PRETALLER CARMEL

Servei de suport educatiu i relacional per a nois i noies de 12 a 16 anys que tenen dificultats en l'aprenentatge escolar. L'actuació del Pretaller se centra en la proposta d'un conjunt d'activitats a partir de les quals es reforça l'adquisició d'aprenentatges i l'evolució personal dels i les adolescents per tal de potenciar la seva integració social i proporcionar eines per a la seva futura projecció laboral.
SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA XARXA INTEGRAL D’OFICINES D’HABITATGE DE BARCELONA

Servei especialitzat en la informació i derivació de la prevenció, detecció i possible garantia a la ciutadania del dret a l’habitatge.
MECANITZACIÓ DE DADES I SUPORT ADMINISTRATIU PELS PROGRAMES SOCIALS

Prestació del servei de mecanització de dades, validació de Programes Individuals d'Atenció (PIA) i el suport administratiu pel programa adreçat al desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i pel Programa Fons d'Infància 0-16.
SUPORT TÈCNIC AL DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS

Dissenyar, desenvolupar, seguir i avaluar projectes i serveis de l'IMSS amb una orientació a la millora continua, a la qualitat i a la innovació de serveis.
RESPIR PLUS

Servei d'atenció, diagnòstic i valoració de persones grans amb dependència per accedir al programa RESPIR PLUS, de caràcter temporal durant el període estival.
AMB BONA LLETRA

Servei de reforç escolar “Amb bona lletra” adreçat a infants de 8 a 14 anys.
SUPORT SOCIEDUCATIU BIBLIOTECA TRINITAT VELLA

Servei de suport socieducatiu a les persones usuàries de la Biblioteca de Trinitat Vella
SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN MEDI OBERT ALS BARRIS DE TORRE BARÓ I CIUTAT MERIDIANA

Programa d’intervenció socioeducativa en medi obert en els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, dins del marc de la segona convocatòria de la “Llei de Barris” 2006. Es tracte de programes d’acció social adreçats als adolescents i joves que han fet del carrer el seu espai de relació habitual i que, per diferents motius, no s’apropen als serveis personals i més concretament als serveis socials d’atenció primària.
01.02 Inclusió social
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL AL SENSELLARISME A L’ESPAI PÚBLIC (SASSEP)

El SASSEP és configura com a servei social bàsic i específic de l’IMSS, d’àmbit de ciutat, per a l’atenció i la intervenció social a les persones, famílies i col·lectius que estan en situació de sensellerisme a l’espai públic i en assentaments o infrahabitatges amb dinàmica d’assentament. Intervé principalment on viuen les persones i per tant, gran part de la seva acció es desenvolupa en el medi obert i en els diferents espais on les persones pernocten i desenvolupen la seva activitat diària.
DIAGNOSI FAMÍLIES ATESES

Intervencions professionals per a obtenir una valoració diagnòstica del grau de vulnerabilitat de famílies amb fills i filles vinculats al Consorci d’Educació de Barcelona.
ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS AMB SERVEIS COL·LECTIUS TÀNGER

Gestió de l’equipament municipal que comprèn la gestió dels allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger i la gestió del menjador social situat en el mateix edifici amb una capacitat de 80 places/dia de promig de menjador diürn, més 20 places/dia de menjador nocturn per als residents.
OFICINA DEL PLA D’ASSENTAMENTS IRREGULARS

Servei de referència en assentaments de l'Ajuntament de Barcelona. Desenvolupa tasques d'observatori dels assentaments i de les seves dinàmiques a la ciutat fent una prospecció planificada, un anàlisi de la informació obtinguda, el disseny i la implementació de projectes. Ofereix el Programa de recursos a persones i col·lectius amb vulnerabilitat social amb dinàmiques d'assentaments i coordina el tractament de les necessitats detectades mitjançant un pla de treball sòcio-educatiu en col·laboració amb els diferents serveis de l'Ajuntament de Barcelona. Desenvolupa tasques de perspectiva comunitària en l'entorn per facilitar la convivència i la cohesió social. 
CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES ESTRANGERES

Servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres.
SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT PER A PERSONES IMMIGRADES

Prestació d'un servei d’orientació, suport i acompanyament per a persones immigrades a la ciutat de Barcelona, el qual es dur a terme mitjançant la impartició de sessions informatives grupals, entrevistes individualitzades i altres estratègies i activitats.
TASQUES DE SUPORT A LA TRADUCCIÓ I INFORMACIÓ

Servei de suport a la traducció i intervenció en comunitats de veïns i espai públic que depèn del Servei de Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa.
SERVEI INSERCIÓ SOCIAL – DETECCIÓ I TRACTAMENT

Servei de detecció, d'atenció i tractament social de persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, depenent de la Direcció d’Acció Social i Ciutadania. Les persones usuàries estan en estat inicial, avançat o consolidat de desestructuració social que viuen al carrer o bé que no disposen d’allotjament ni de recursos econòmics per poder-lo cobrir. El Servei està format per l'equip de professionals responsables d'assumir el procés global d'intervenció amb les persones sense sostre de Barcelona, des del nivell de detecció i intervenció al carrer de les problemàtiques que pateixen aquests usuaris fins al tractament personalitzat a través dels plans socials individualitzats i/o grupals de treball. Per aquest motiu l'equip està organitzat en dos serveis, un és el Servei d'Inserció Social de carrer/medi obert (SIS Detecció) i l'altre és el Servei d’Inserció Social de tractament (SIS Primera Acollida i SIS Tractament).
EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA

Gestió d’un Equipament Integral Municipal, que comprèn un Servei d’Acolliment Diürn (Centre de Dia, Servei d’higiene i Servei d’alimentació) i un Servei d’Acolliment Residencial Nocturn d’Atencions Bàsiques per a persones sense sostre de la ciutat de Barcelona.
SERVEI DE CIUTADANIA I INTEGRACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Prestació del servei de ciutadania i integració que consisteix en la realització de diferents informes tècnics d’arrelament social i integració social, on s’estableix el grau de establiment de la persona estrangera al territori, i d’inspecció i adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i/o renovació del permís de residència.
PUNT D’INFORMACIÓ NOUVINGUTS “DE TOT ARREU”

Servei d’informació, assessorament jurídic i acollida a persones nouvingudes, a la ciutadania en general i a la xarxa de serveis del territori i de la ciutat.
SABADELL SOSTRE

Servei destinat a cobrir part de la demanda assistencial dins l'àmbit de la pobresa i exclusió a la ciutat. Es tracta per una banda, d'un habitatge de 4-5 places residencials d’estada limitada per al tractament integral i intensiu d'homes sense sostre de Sabadell i per una altra, del seguiment intensiu d’homes i dones que viuen en habitatges precaris o/i compartits o que estan al carrer i que requereixen d’un tractament intensiu. L'objectiu principal es contribuir a fixar unes condicions mínimes d’atenció social bàsica i l’allotjament de la persona usuària, que faciliti la millora de les condicions de vida i integració en la comunitat, i l’accés al món laboral.
APRENEM CATALÀ CUINANT

Organització i desenvolupament d’un taller de cuina en català, adreçat a persones d’origen estranger extracomunitàries que no parlem la llengua catalana i que possibiliti l’aprenentatge del català i la seva inserció sociolaboral.
CENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL CAN PLANAS

Centre d’acolliment per a persones sense sostre majors de 18 anys de la ciutat de Barcelona. Té com a missió garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i la d’oferir ajut, adaptat i personalitzat, perquè les persones acollides puguin consolidar i continuar el seu procés d’inserció social. Té com a funcions bàsiques: el desenvolupament de les capacitats, potencialitats i voluntats d’aquelles persones que es preveu que un cop finalitzada la seva estada al centre podran iniciar una vida el més autònoma possible i la recerca d’un recurs de caràcter no temporal per aquelles persones que per les seves capacitats i potencialitats necessitaran sempre d’un recurs tutelat o en un centre més adequat a les seves necessitats.
SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LINGÜÍSTICA I SOCIOCULTURAL A PERSONES D’ORIGEN MAGREBÍ

Servei destinat a: - Assessorar i oferir suport a l’equip de professionals de la xarxa d’atenció a les persones i de la xarxa d’atenció a la infància i a la joventut, entitats i associacions de Terrassa sobre les característiques de les persones d’altres orígens culturals, ètnics o religiosos, en especial d’aquelles procedents o originàries de la zona del nord d’Àfrica. - Assessorar, oferir suport i informar als diferents col·lectius sobre els estils de relació, els codis culturals i les normes de la societat civil d’acollida i d’actual convivència. - Prevenir l’aparició de conflictes i en els casos necessaris intervenir educativament.
CENTRE ACOLLIMENT NOCTURN SANT GERVASI

Presta acolliment nocturn de caràcter temporal a homes i dones majors de 18 anys sense sostre de la ciutat amb servei d'higiene i alimentació diari; atenció social professional a les persones usuàries i intervenció socio-educativa per tal de millorar la situació de les persones usuàries.
CENTRE D’ACOLLIMENT FAMILIAR NAVAS

Es tracta de 26 apartaments amb estances d'us comú que oferexi un servei d'allotjament alternatiu a famílies afectades per la pérdua o manca d'habitatge i/o en situació d'exclusió social els 365 dies de l'any.
PUNT D’INFORMACIÓ I ARRELAMENT

Realització de les tasques necessàries per procedir a l’elaboració de propostes sobre el grau d’arrelament de les persones que sol·licitin informe d’arrelament social davant la Generalitat de Catalunya.
CENTRE DE DIA POBLE SEC

Servei d'acolliment diürn, servei d'alimentació al migdia i servei d'higiene per a persones sense llar, amb la incorporació d'eficiència social.
SUPORT EDUCATIU PISOS INCLUSIÓ

Gestió socioeducativa de 8 habitatges que depenen directament dels Serveis Bàsics d’Atenció Social d’Arenys de Mar, tres d’ells amb l’objectiu de donar resposta a situacions d’urgència social a persones empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos i 5 habitatges socials per tal de donar resposta a persones que es troben en risc de patir exclusió social del municipi. Es tracta d’oferir a les persones o famílies en situació d’exclusió social un habitatge temporal i compartit amb suport socioeducatiu, com a recurs pont, en un entorn el més normalitzat possible, per tal de preparar-les per viure de manera autònoma.
MESURES EDUCATIVES I PRESTACIONS EN BENEFICI A LA COMUNITAT

Serveis de suport a la gestió de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat, substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona.
PROGRAMA NOVES FAMÍLIES

Acompanyament de les famílies que reagrupen als seus familiars a la ciutat de Barcelona. El servei inclou: - Abans del reagrupament familiar : orientació, acompanyament i seguiment a les famílies abans del reagrupament familiar; servei d'assessorament jurídic i tallers de pares i mares. - Acompanyament després del procés de reagrupament: servei de referents territorials; servei d'assessorament jurídic; assessorament i acompanyament especialitzat amb perspectiva de gènere per a dones reagrupades; espais estables per a pares i mares reagrupants; assessorament i acompanyament a joves reagrupats (acompanyament psicopedagògic per a la inserció al sistema educatiu i de lleure, Punt de Trobada, "A l'estiu Barcelona t'acull").
PISOS D’INCLUSIÓ

Es tracta d’oferir a les persones o famílies en situació d’exclusió social un habitatge temporal i compartit amb suport socioeducatiu, com a recurs pont, en un entorn el més normalitzat possible, per tal de preparar-les per viure de manera autònoma. La utilització d’aquest Servei es considera com un recurs de continuïtat en la intervenció social ja iniciada en hotels i pensions o d’altres recursos d’acolliment temporal, en els quals s’haurà observat la situació i abordatge inicial de cada cas. Es plantegen com habitatges polivalents, els quals podran ser utilitzats en diferents moments i en funció de la demanda, per persones soles, per parelles o per famílies amb menors.
01.03 Cohesió social
SERVEI DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA A SANT COSME

El Servei de Prevenció i Gestió de Conflictes de Convivència a Sant Cosme actua en la prevenció i en la intervenció en conflictes socials a l’espai públic amb una metodologia basada en el desenvolupament de projectes específics per a cada situació.
SERVEI D’ACOMPANYAMENT SOCIAL PLA DE XOC SANT COSME

Revisió de les connexions del subministrament elèctric dels edificis per evitar la reconnexió fraudulenta i insegura del subministrament, l’anàlisi estructural dels blocs de pisos de la zona de Sant Cosme i la regularització dels residents reals en els habitatges.
PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA DE COL·LECTIUS AMB ESPECIAL DIFICULTAT D’INTEGRACIÓ SOCIAL I D’INTERVENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC DEL TURO DE LA PEIRA

Servei especialitzat en el foment de la participació comunitària de col·lectius amb especial dificultat d’integració social i intervenció a l’espai públic, amb l’objectiu d’ajudar a construir un projecte comunitari que contribueixi a la millora de la convivència, i la cohesió social a l’espai públic del barri del Turó de la Peira de Nou Barris.
GESTIÓ DE CONFLICTES A L’ESPAI PUBLIC AL BARRI DE SANT COSME

Complementar la xarxa de serveis que actuen en els espais on s'han detectat conflictes de naturalesa social amb la població adolescent i jove del barri.
SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS/VEÏNES I D’INTERVENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC

Realització d'actuacions orientades a aconseguir el restabliment de la convivència en comunitats de veïns/veïnes i a l'espai públic a Nou Barris amb la implementació d'estratègies de suport i acompanyament en la resolució de les dificultats existents al territori.
CONFLICTES D’ÀMBIT SOCIAL A L’ESPAI URBÀ

Es tracta de complementar la xarxa de serveis d’actuació social que actua al territori, per tal d’intervenir en escenaris a on s’han detectat un greu conflicte de naturalesa social i d’origen multifactorial. L’actuació del servei s’orienta i persegueix el restabliment de les condicions de convivència existents abans de l’inici del conflicte amb un coneixement previ dels factors que l’han originat. Articula el conjunt de serveis disponibles tant territorialitzats com centralitzats, per garantir el manteniment del resultat assolit una vegada retirat el servei.
DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS ANTONI GELABERT

Dinamització socioeducativa, mitjançant l’esport, de grups i persones usuàries dels espais esportius de les Pistes “Antoni Gelabert”. L’espai es composa de 2 pistes de futbol sala, 2 pistes de frontó, i 1 pista de basquet, a més dels serveis associats (lavabos, vestuaris i magatzem).
SUPORT, ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ A LES COMUNITATS EN TEMES DE VEÏNATGE

Es tracta d'afavorir la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el municipi de Les Franqueses del Vallès, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, i que fomenti la sensibilització i la formació.
CONSTRUÏM COMUNITAT

Organización de talleres de gestión de las comunidades de vecinos para difundir la Ley de la Propiedad Horizontal así como la Ordenanza de Civismo y Convivencia del Hospitalet. Las sesiones están dirigidas a la ciudadanía en general, sean propietarios o inquilinos de un inmueble y se conciben como una herramienta práctica y comprensible que facilite el día a día a las comunidades de vecinos, orientada a incluir a todos desde el punto de vista de los derechos y deberes.
AGENTS CÍVICS SARRIÀ SANT GERVASI

Servei destinat a vetllar per una bona convivència entre la ciutadania garantit que es compleixin les nomes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques, en els àmbits de l'ús de l'espai públic, mobilitat, tinença responsable d'animals, consum responsable i informació.
DINAMITZACIÓ DE JOVES I ADOLESCENTS EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESPORTIVES I DE LLEURE

Gestió, organització, acompanyament i seguiment de l'alumnat que presenta dificultats d'integració i/o situacions socioculturals especialment desfavorides, en activitats extraescolars amb els objectius de: - Fomentar la cohesió social a traves de la participació dels alumnes en risc d'exclusió social en activitats que afavoreixin les relacions interpersonals, la convivència entre iguals i l'ús de la llengua catalana. - Promoure la implicació i compromís de les famílies. - Potenciar el compromís i la implicació de les entitats de lleure, culturals i esportives que participen del Pla Educatiu d'Entorn del Prat.
TELÈFON INCIDÈNCIES DE CONVIVÈNCIA I CIVISME

El Servei disposa d’un Telèfon d’Incidències de Convivència i Civismea disposició dels ciutadans i ciutadanes de 9 a 21 h per exposar problemes que puguin suposar dificultats en la convivència o actes incívics. També s’encarrega de contactar amb tots els ciutadans i ciutadanes que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per un altre mitjà platejant problemes de convivència.
DINAMITZACIÓ DE COMUNITATS

Es tracte d’un servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes amb l’objecte de fer un acompanyament a aquelles comunitats de veïns/es on no s’hagués constituït cap junta de propietaris o bé la mateixa no tingués un bon funcionament. També intervé quan en la finca hi ha problemes de convivència o desavinences generalitzades amb un abordatge preventiu dels conflictes veïnals amb la finalitat d’impulsar accions per a promoure la bona convivència. El servei es destina als veïns i veïnes de les comunitats de propietaris que tenen consultes, queixes, demandes i dubtes sobre temes relacionats amb la gestió i la convivència en una comunitat de veïns a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
INTERVENCIÓ EN COMUNITAT DE VEÏNS CIUTAT MERIDIANA I ESPAI PÚBLIC ZONA NORD

Realització de diferents actuacions a l’espai públic i comunitat de veïns/es orientades a aconseguir el restabliment de les condicions de convivència existents abans de l’inici de conflictes de naturalesa social i d’origen multifactorial, amb un coneixement previ dels factors que l’han originat.
FOMENT DEL CIVISME ALS ESPAIS PÚBLICS

Valoració dels comportaments i actituds que tenen lloc als diferents espais públics de la ciutat, tenint en compte els diferents perfils d'usuaris i les activitats o usos que s'hi practiquen, per tal de fer una radiografia exhaustiva d'aquestes zones i així poder determinar les accions o mesures a aplicar per corregir les diferents accions incíviques que es produeixin.
PROXIMITAT I VEÏNATGE AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella tot garantint l'equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l'espai públic, millorant la intervenció de l'ajuntament a les escales de veïns i fomentant les relacions comunitàries.
RELACIONS DE PROXIMITAT A CIUTAT VELLA

Realització de diferents actuacions socials i educatives, principalment a l’espai públic i zones d’oci nocturn, orientades a millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic.
INTERVENCIÓ MENES ESTACIÓ DEL NORD

Servei d'intervenció social de proximitat per treballar preventivament amb menors no acompanyats i extutelats que arriben a la ciutat de Barcelona amb els autobusos regulars de l'Estació del Nord. 
PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES SOCIALS I COMUNITARIS

Servei de prevenció i gestió positiva de conflictes que consta de 4 àmbits d'actuació: intervenció i suport a les comunitats de veïns i veïnes; intervenció en l'espai públic i altres espais de relació; sensibilització, dinamització social i comunitària; intervenció en l'àmbit socioeducatiu (formal i no formal).
01.04  Urgències i emergències socials 
ESPAI ACOLLIDA PER A DONES DURANT COVID-19

Gestió d'un espai d'acollida 24 hores per a dones, que habitualment viuen al carrer en Barcelona i que no son ateses per la xarxa de recursos d'atenció, en el context de l'activació de l'emergència sanitària per l'expansió del COVID-19.
ALLOTJAMENT NOCTURN D’EMERGÈNCIA PROVISIONAL

Dispositiu preventiu per baixes temperatures vinculada a l’Operació Fred del Pla d’Acció del Grup Logistic Social i al Pla d’Emergència Municipal per a Neu i Gel i té l’objectiu fonamental de prevenir les conseqüències que una baixada de temperatures podria comportar sobre l’estat de les persones que pernocten a la via pública.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA AFECTATS ESVORANC DEL CARMEL

Sessions de suport psicològica en grup a les famílies desallotjades del barri del Carmel degut a l’esvoranc que es va produir el 27 de gener de 2005 per l’ampliació de la Línia 5 del metro de Barcelona on es van veure afectat 84 edificis, 2 collegis i 500 habitatges un total de 1.054 persones afectades.
SERVEI DE SUPORT SOCIAL AL REALLOTJAMENT DE LES CASES BARATES DE BON PASTOR

L’acompanyament socioeducatiu individual i comunitari abans, durant i desprès del reallotjament dels veïns i veïnes de les Cases Barates de Bon Pastor, que es van enderrocar en la primera fase de remodelació del barri, i que van anar a viure als nous pisos formant part de noves comunitats de veïns i veïnes.
DISPOSITIU D’INTERVENCIÓ AMB POBLACIÓ VULNERABLE A L’AEROPORT

Disseny i execució d’un dispositiu per intervenir en l’augment de les persones sense sostre a les instal·lacions de l’Aeroport del Prat de Llobregat.
CENTRE D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS DE BARCELONA (CUESB)

Es tracte d’un servei universal i el seu eix d’intervenció és l’atenció a urgències i emergències de manera permanent a la ciutadania. Atén a qualsevol persona de la ciutat que fa demanda d’atenció social urgent o que sigui víctima d’un sinistre o susceptible de les mesures de prevenció descrites als Plans de Protecció Civil Municipal o al Pla d’Acció del Grup Logistic Social. Participa en projectes de cooperació o d’ajuda humanitària davant situacions de risc o de catàstrofe a d’altres municipis de l’Estat Espanyol o fora.