';

FOMENT DEL CIVISME ALS ESPAIS PÚBLICS

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat

FOMENT DEL CIVISME ALS ESPAIS PÚBLICS


Valoració dels comportaments i actituds que tenen lloc als diferents espais públics de la ciutat, tenint en compte els diferents perfils d'usuaris i les activitats o usos que s'hi practiquen, per tal de fer una radiografia exhaustiva d'aquestes zones i així poder determinar les accions o mesures a aplicar per corregir les diferents accions incíviques que es produeixin.Servei actualment no gestionat per PROGESS