';

PROGRAMA NOVES FAMÍLIES

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

PROGRAMA NOVES FAMÍLIES


Acompanyament de les famílies que reagrupen als seus familiars a la ciutat de Barcelona. El servei inclou: - Abans del reagrupament familiar : orientació, acompanyament i seguiment a les famílies abans del reagrupament familiar; servei d'assessorament jurídic i tallers de pares i mares. - Acompanyament després del procés de reagrupament: servei de referents territorials; servei d'assessorament jurídic; assessorament i acompanyament especialitzat amb perspectiva de gènere per a dones reagrupades; espais estables per a pares i mares reagrupants; assessorament i acompanyament a joves reagrupats (acompanyament psicopedagògic per a la inserció al sistema educatiu i de lleure, Punt de Trobada, "A l'estiu Barcelona t'acull").Servei actualment gestionat per PROGESS