';

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL AL SENSELLARISME A L’ESPAI PÚBLIC (SASSEP)

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL AL SENSELLARISME A L’ESPAI PÚBLIC (SASSEP)


El SASSEP és configura com a servei social bàsic i específic de l’IMSS, d’àmbit de ciutat, per a l’atenció i la intervenció social a les persones, famílies i col·lectius que estan en situació de sensellerisme a l’espai públic i en assentaments o infrahabitatges amb dinàmica d’assentament. Intervé principalment on viuen les persones i per tant, gran part de la seva acció es desenvolupa en el medi obert i en els diferents espais on les persones pernocten i desenvolupen la seva activitat diària.Servei actualment gestionat per PROGESS