';

05 Estudis

Assessorem en àmbits temàtics i metodològics diversos (elaboració de plans i projectes, disseny de models d’atenció, realització de protocols d’actuació, disseny programes de formació, prospeccions de necessitat i estudis de viabilitat…)

A banda de la gestió de serveis, a Progess disposem d’un Departament d’Estudis que ofereix als nostres clients una sèrie de productes encaminats a millorar la comprensió operativa de la realitat dels seus entorns i a proposar estratègies i línies d’actuació per enfrontar-los.

05.01 Informació geogràfica i aplicacions

Proporcionem instruments de descripció i anàlisi de la realitat en forma de mapes temàtics

Per tal d’ajudar a decidir els nostres clients en decisions en el que el component territorial és clau (ubicació d’un equipament, assignació de recursos segons característiques socials o poblacionals, etc.).

Projectes destacats
05.02 Atenció i assessorament jurídic

Prestem assessorament jurídic a professionals de l’atenció primària dels centres de Serveis Socials, en tots aquells aspectes que, relacionats amb el dret, es plantegen com a conseqüència de les demandes formulades per les persones usuàries

Són serveis orientat a professionals en els casos en què, per l’escassa complexitat jurídica, no es requereix la presència directe d’un advocat. També és objecte d’aquest serveis l’atenció directa a la persona usuària tant en forma d’assessorament com en gestió i tramitació de documents, i la col·laboració en projectes de comunitat.

Projectes destacats
05.03 Disseny de formació

Dissenyem accions formatives a mida orientades a la millora de les competències dels equips de professionals de l’àmbit del benestar social i de la qualitat de vida

Oferim una formació útil i actual encaminada a cobrir les necessitats puntuals i específiques de l’Administració amb la que millorar els coneixements, habilitats i actituds de la plantilla amb professorat altament qualificat.

Projectes destacats
05.04 Plans i programes

Portem a terme l’elaboració i posada en marxa de plans i programes d’actuació en un determinat territori o realitat concreta

Les finalitats dels plans i programes s’ajusten a les característiques de l’encàrrec. Es realitza l’anàlisi i la diagnosi de la situació de partida, es defineixen les metes a aconseguir, es pauta la seqüencia d’accions per complir amb els objectius establerts, es detallen els recursos necessaris i es pauta la planificació del seguiment i l’avaluació.

Projectes destacats
05.05 Estudis i prospeccions

Dissenyem investigacions i recerques que poden fer referència a tot un procés d’investigació o només a una part (elaboració de qüestionaris, treball, de camp, codificació i tractament informàtic, anàlisis de dades i redacció d’informes)

Hi són incloses en aquest grup des de les prospeccions en les que es fa una diagnosi de l’entorn per facilitar la presa de decisions sobre opcions prioritàries, a la gestió i assignació de recursos en un àmbit determinat.

Projectes destacats