';

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Denominació social

PROGESS, SL

Av. Diagonal 392, 1r-1a, 08037 Barcelona

Tel.: 93 457 81 11

Email: dpd@progess.com

Finalitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a què utilitzem les dades?

PROGESS recull i tracta en el marc de les seves activitats dades personals de (1) persones usuàries de serveis gestionats per PROGESS per compte d’Administracions públiques o altres entitats; (2) clients; (3) treballadors/res i (4) persones candidates a llocs de treball. PROGESS tractarà aquestes dades, així qualsevol altra que tracti per a les seves tasques administratives, de manera lleial i lícita, donant compliment en qualsevol cas al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (“RGPD”).

La següent Política de privacitat estableix els termes en què PROGESS tracta les dades personals; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.progess.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

PROGESS és una empresa que ofereix essencialment serveis a Administracions públiques, de manera que les dades de contacte que pugui tenir de clients, són exclusivament d’aquest col·lectiu. En el cas que tingui alguna dada de contacte d’alguna d’aquestes administracions, aquestes dades es limiten a les estrictament professionals, de manera que qualsevol menció a dades personals relacionada a clients o contactes, s’ha d’entendre realitzada amb aquesta limitació.

PROGESS recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

a) Formulari o mail general de contacte: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari o email seran exclusivament utilitzades per informar-te sobre els serveis que ens hagis sol·licitat.

b) Dades de clients: les dades de clients de PROGESS seran exclusivament tractades per la gestió administrativa i comptable relacionada amb la prestació del servei.

c) Dades de persones candidates: en el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines o que ens facis arribar les teves dades i CV a través del nostre web, utilitzarem les teves dades per cobrir possibles vacants laborals a PROGESS. En el supòsit de ser contractat/da per la nostra companyia, les dades personals del treballador/a seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb PROGESS.

d)  Dades de persones usuàries de serveis: a més de les dades que PROGESS tracta com a responsable del tractament, també tractem dades de persones usuàries dels serveis que gestionem en nom o per compte dels nostres clients. En aquest cas el tractament de les dades es limitarà als termes del contracte o conveni signat amb els citats clients.

Quant de temps custodiem les dades?

En el cas d’aquelles dades que són tractades en el marc d’una relació contractual entre el titular de la dada i exclusivament, les dades personals, seran tractades mentre duri l’esmentada relació contractual i, un cop conclosa, durant el temps de prescripció de les accions legals emanades del compliment o incompliment d’aquesta relació contractual. Aquest seria el cas de les dades de clients o de treballadors/res. En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral o d’enviar-nos el teu CV a través de la nostra web, les teves dades personals seran arxivades per un període de dos anys, després dels quals, de no haver estat seleccionat/da, s’esborraran dels nostres sistemes. Les dades de les persones usuàries dels serveis seran conservades d’acord als termes dels contractes o convenis signats amb els clients de PROGESS, sent en tot cas eliminades, en el cas que les mateixes no siguin necessàries per la gestió del servei.

Base legitimadora

Les dades de clients i treballadors/res són tractades per PROGESS, per al compliment de la relació contractual. L’eventual negativa a no lliurar dades personals en aquests casos, pot ocasionar que PROGESS sigui incapaç de donar per perfeccionat el contracte.

En el cas del lliurament del CV, PROGESS tractarà les dades personals mitjançant el teu consentiment.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les teves dades personals no seran cedides a tercers, sense el teu consentiment previ i explícit, llevat que existeixi una obligació legal que obligui a PROGESS a la citada comunicació a tercers.

Categories de dades Categories de dades tractades

 • Dades identificatives (nom i cognoms).
 • Dades de contacte (correu electrònic, telèfon, adreça postal).
 • Dades econòmiques.
 • Dades acadèmiques.
 • Dades professionals.
 • Imatge i veu.

En el cas de gestió de serveis, PROGESS podrà tenir accés, a més de les anteriors categories, a les següents:

 • Dades de salut.
 • Dades relacionades amb antecedents penals.
 • Hàbits de vida.
 • Sentències judicials.
 • Antecedents policials.
Drets Tens dret a:

 • Retirar el teu consentiment per als tractaments de dades en què aquest sigui necessari.
 • Accedir a les teves dades personals.
 • Rectificar les teves dades personals.
 • Suprimir les teves dades personals.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat/da de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.