';

01 Acció social

Gestionem serveis que tenen per principal finalitat la millora en l’autonomia personal i qualitat de vida de persones que requereixen una atenció social específica, ja sigui de manera continuada en el temps o en situacions d’urgència o emergència social

Els serveis que gestionem són molt diversos tant pel que fa als grups poblacionals (infants, joves, famílies, gent gran, persones en situació d’exclusió social, etc.), com a la tipologia del recurs (centres residencials, centres de dia, dispositius estacionals, serveis en medi obert, centres d’urgències i emergències socials, etc.).

01.01 Atenció a persones en risc social

Realitzem actuacions preventives, accions socioeducatives i assessoraments personalitzats per infants, adolescents, joves, dones i gent gran en situació de risc social

S’ofereix informació sobre les prestacions socials. Es porten a terme tasques preventives per infants i adolescents que necessiten d’una atenció socioeducativa individualitzada fora de l’horari escolar i s’ofereix suport a les famílies en la criança de menors de 3 anys. Es desenvolupen projectes de detecció i intervenció socioeducativa amb joves en medi obert. Es detecten persones grans en situació de risc. Es proveeix d’espais d’informació i atenció a la dona i gestionem serveis d’acolliment residencial (pretallers, CRAE, pisos d’ inclusió, cases d’acollida, habitatges amb serveis, centres de dia, residències per a gent gran,..).

Projectes destacats
01.02 Inclusió social

Dissenyem intervencions que donin respostes a les necessitats socials de les persones i les capacitem per a aconseguir una major qualitat de vida i integració social

Es proporcionen serveis de detecció i inserció social de persones sense llar i gestionem serveis de baixa exigència i acolliment nocturn, centres diürns, pisos d’inclusió i centres residencials per a persones sense sostre. També es disposa de serveis de suport a la traducció, d’informació a persones nouvingudes, d’atenció a persones estrangeres en temes com el reagrupament, arrelament, inspecció d’habitatges i centres d’acollida.

Via Favència, 17 08042 Barcelona
Selva del Camp, s/n – 08020, Barcelona
Passeig Sant Joan, 75 – 08009, Barcelona
C/Fonthonrada, 34 08004 Barcelona

Projectes destacats
01.03 Cohesió social

Facilitem les eines necessàries per prevenir i evitar el conflicte i la divisió entre la població aportant solucions a les tensions i problemes socials de la ciutat. Des de la gestió de conflictes en l’espai públic a la mediació ciutadana, intercultural, cívica, veïnal i familiar

Es sensibilitza a nivell comunitari i s’intervé educativament des de la neutralitat en situacions en les que apareguin conflictes per diferències en interpretacions de les relacions personals, veïnals i comunitàries, en especial, quan es produeixin entre col·lectius de diferents procedències culturals. A més de promocionar la participació i responsabilització ciutadana en la gestió del seu entorn social i veïnal.

Projectes destacats
01.04 Urgències i emergències socials 

Estem especialitzats en l’atenció a urgències i emergències socials, en l’organització de dispositius estacionals d’acolliment i en operacions de reallotjament

Es respon de forma ràpida i eficaç a les urgències i emergències socials els 365 dies a l’any i es dissenyen dispositius especials per donar resposta a circumstàncies sobrevingudes per climatologia, accidents, etc.

Projectes destacats